Leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig vanaf hun 5e jaar. Vanaf hun 16e jaar geldt de kwalificatieplicht. De school is verplicht om spijbelen te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht is geldig tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Ook kinderen die lang in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat.

Kwalificatieplicht

Als een leerling van 16 jaar nog geen diploma heeft, moet hij voldoen aan de kwalificatieplicht. Dat betekent dat een jongere tot zijn 18e naar school moet om ten minste een mbo 2-, havo- of vwo-diploma te halen.

Verlof buiten schoolvakanties

Soms kan de school extra verlof toestaan. In welke situaties extra verlof mogelijk is, vindt u onder het tabblad voorwaarden.

Voorwaarden

Bijzondere omstandigheden

Het is onder bijzondere omstandigheden mogelijk om extra verlof aan te vragen voor uw kind. Het gaat om drie soorten verlof:

 • extra vakantieverlof
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden
 • verlof vanwege religieuze verplichtingen

Extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als één van de ouders door zijn of haar beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan. Verlof is niet mogelijk vanwege organisatorische problemen binnen uw bedrijf.

Voorwaarden:

 • Vakantieverlof mag één keer per jaar.
 • Het verlof duurt niet langer dan 10 schooldagen.
 • Het vakantieverlof is niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
 • U heeft een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt.
 • U vraagt het vakantieverlof 8 weken van tevoren aan.

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Voor gewichtige omstandigheden kan een kind maximaal 10 dagen in een jaar verlof krijgen. U doet het verzoek uiterlijk 2 dagen nadat u weet dat het verlof nodig is bij de directeur of rector van de school.

Voor dit verlof geldt een maximum aantal dagen.

 • Voor een verhuizing: maximaal 1 dag.
 • Voor een huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad
  o in de regio: 1 schooldag
  o buiten de regio: 2 schooldagen
  o in het buitenland: maximaal 5 schooldagen
 • Bij een ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant
  o in de 1e graad: maximaal 5 schooldagen
  o in de 2e graad: maximaal 2 schooldagen
  o in de 3e en 4e graad: maximaal 1 schooldag
  o in het buitenland, 1e tot en met 4e graad: maximaal 5 schooldagen
 • Bij het 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.
 • Voor andere gewichtige omstandigheden: de directeur of leerplichtambtenaar beslist, er is geen maximale termijn vastgesteld.

Als u meer dan 10 schooldagen verlof wilt aanvragen voor uw kind, moet u dat minimaal 6 weken van tevoren aan de directeur of rector voorleggen. De leerplichtambtenaar beslist over uw verzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om medische of sociale omstandigheden van een van de gezinsleden. U heeft daarvoor een verklaring van een arts of maatschappelijk werker nodig.

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Als een verplichting voortkomt uit de godsdienst of levensovertuiging krijgt het kind 1 dag vrij per verplichting. U doet het verzoek voor verlof minimaal 2 dagen van tevoren bij de directeur of rector van de school.

Vraag en antwoord

1. Wat gebeurt er als mijn kind op zijn/haar 18e nog geen diploma (startkwalificatie) heeft?

Dan krijgt u te maken met de RMC-wet. Deze wet stimuleert jongeren tot hun 23e een diploma te halen. RMC-Westfriesland helpt jongeren bij het zoeken naar geschikt onderwijs of een leerwerkbaan.

2. Wat gebeurt er als ik mijn kind zonder toestemming meeneem op vakantie?

U kunt een boete krijgen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan de schooldirectie buiten de schoolvakanties verlof toestaan. De school is daarbij gebonden aan strenge voorwaarden.

3. Wat als mijn kind de startkwalificatie niet kan halen?

Kinderen die zeer moeilijk leren en meervoudig gehandicapte kinderen, zijn vrijgesteld van de leerplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun leerniveau.

Jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen, kunnen soms ook vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dat wordt beoordeeld door de leerplichtambtenaar.